С мисия за качествено образование!

ПРОВЕДЕНИ ОДИТИ И ПРОВЕРКИ НА НПСС 13031
 
Националното представителство на студентските съвети в Република България подлежи всяка година на проверки от Звеното за вътрешен одит на Министерство на образованието и науката. Целта на проверката е да бъде дадена увереност и прозрачност при изразходването на средствата, които НПСС има като бюджет. 
В категорията ще намерите пълна информация за проведените одитни процедури на Звеното за вътрешен одит на Министерство на образованието и науката, както и други отчети, които са свързани с проверките и дейността на НПСС. 
Докладите имат за цел да дадат увереност с цел оценка за съответствието на дейността на Националното представителство на студентските съвети с нормативните и вътрешни актове, правил, процедури и договори за съответните периоди. Одитните ангажименти се извършват в съответствие със Закона за одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори и международните стандарти  за вътрешен одит.
 
 

За контакти

02 4414 990