С мисия за качествено образование!

Развиващи политики

Експертен съвет по „Наука, технологии и иновации” към кмета на Столична община

Съветът по наука, технологии и иновации ще подпомага дейността на Столична община с осигуряване на експертни становища по различни проекти на общината. По този начин в управлението на София ще бъде ползван научният потенциал на страната. За проучвания, експертизи и изпълнение на конкретни задачи ще бъдат създадени отделни работни групи към съвета.
Представители на НПСС:
 • 04.2014 - Христиан Даскалов (НБУ)
 • Комисия за проверка на състоянието и ползването на студентските общежития и столове на национално ниво

  Комисия за проверка на състоянието и ползването на студентските общежития и столове на национално ниво организира и провежда проверки за състоянието и ползването на студентските общежития и столове на национално ниво. Тя включва представители от Министерството на образованието и науката, Министерството на финансите, Министерството на здравеопазването и Националното представителство на студентските съвети в Република България. Констатациите на комисията от извършените проверки се представят съответно на висшите училища и Министъра на образованието и науката.
  Представители на НПСС:
 • 05.2016 - Яна Вангелова (БТУ)
 • 06.2014-05.2016 - Яна Вангелова (БТУ)
 • 03.2013-06.2014 - Яна Вангелова (БТУ)
 • Комисия за разпределение на свободните места в студентските общежития

  Комисия за разпределение на свободните места в студентските общежития осъществява своята дейност в населените места, в които има повече от едно висше училище. Комисията се определя със заповед на министъра на образованието и науката и включва представители на МОН, на Националното представителство на студентските съвети в Република България, на Студентски столове и общежития - ЕАД, на висшите училища и на Българска академия на науките. Комисията определя броя на местата по висши училища в студентските общежития, управлявани от ССО - ЕАД, определя броя на местата в общежитията на държавните висши училища и ССО - ЕАД, за ползване от докторанти на БАН и на други научни организации, разпределя свободните места в общежитията на държавните висши училища и на ССО - ЕАД, за ползване от студенти на други висши училища, разпределя свободните места, определени за ползване от докторанти на БАН и на други научни организации, в общежитията на държавните висши училища и на ССО - ЕАД.
  Представители на НПСС:
 • 10.2017 - Ани Дикльовска (УАСГ), Момчил Петков (ТУ Сф), Станислава Чолова (УНИБИТ), Даниел Парушев (УНСС), Васил Силяновски (СУ), Мадлен Георгиева (АУ),Светослав Енчев (ПУ), Иво Финков (УХТ), Божидар Касабов (МУ Вн), Стоян Георгиев (ИУ), Ангел Георгиев (ШУ), Яна Вангелова (БТУ)
 • 08.2015-09.2016 - Дойчин Николов (МУ Вн)
 • 09.2016- Фади Саламат (УАСГ), Момчил Петков (ТУ Сф), Станислава Чолова (УНИБИТ), Габриела Наскова (УНСС), Калина Христова (СУ), Мадлен Георгиева (АУ),Светослав Енчев (ПУ), Събина Бодурова (АМТИИ), Тургай Калинов (МУ Вн), Стоян Георгиев (ИУ)
 • 08.2015-09.2016 - Дойчин Николов (МУ Вн)
 • 06.2014-09.2016 - Весела Михайлова (ИУ), Борис Андонов (МУ Вн), Теодор Данаилов (АУ), Йордан Иванов (ПУ) Събина Бодурова (АМТИИ), Иван Кутуев (НСА), Савина Добрева (НБУ), Йордан Христосков (УНИБИТ), Габриела Наскова (УНСС), Васил Танев (УАСГ)
 • 05.2012-06.2014 - Станислав Тодоров (ИУ), Светлана Ганчева (ТУ Вн), Димитър Казаков (МУ Пл), Самуил Цветков (ПУ), Ивайло Дуков (УХТ), Петър Чавдаровски (МУ Сф), Людмил Живков (УНСС), Лилия Драгоева (СУ), Кирил Апостолов (ХТМУ), Мария Ненова (УАСГ)
 • Местна постоянна комисия по обществен ред и сигурност в район "Студентски град" на Столична община

  Местна постоянна комисия по обществен ред и сигурност в район "Студентски град" на Столична община е структура към район "Студентски" на Столична община, която подпомага дейността на Кмета на района. Подпомага дейността му, консултира дейностите, които касаят жевущите в район "Студентски".
  Представители на НПСС:
 • 02.2016 - Яна Вангелова (БТУ) и Габриела Наскова (УНСС)
 • 09.2013 - Ангел Георгиев (СА) и Иван Катуев (НСА)
 • Национален съвет за кредитиране на студенти и докторанти към Министерство на образованието и науката

  Националният съвет за кредитиране на студентите и докторантите е консултативен орган, който подпомага министъра на образованието и науката при провеждане на държавна политика в областта на кредитирането на студентите и докторантите. Националният съвет обсъжда и съгласува проекта на Типов договор, който се подписва с всяка една от банките, участващи в системата „Студентско кредитиране“, както и неговите изменения. Също така Националният съвет обсъжда прилагането на системата за кредитиране на студентите и докторантите с държавна финансова подкрепа и дава предложения за нейното усъвършенстване. Националният съвет разглежда бюджетна рамка на системата за студентско кредитиране. Съветът е създаден на основание чл. 9 ал. 1 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти със Заповед № РД09-305 от 18.03.2010 г. на министъра на образованието и науката.
  Представители на НПСС:
 • 03.2016-03.2016 - Яна Вангелова (БТУ) и Кирил Стоянов (ВСУ Вн)
 • 02.2015-03.2016 - Ангел Георгиев (СА) и Яна Вангелова (БТУ)
 • 04.2014-02.2015 - Ангел Георгиев (СА) и Христиан Даскалов (НБУ)
 • 03.2012-04.2014 - Ангел Георгиев (СА) и Кирил Апостолов (ХТМУ)
 • Национален консултативен съвет за младежта в Република България

  При провеждане на държавната политика за младежта министърът на младежта и спорта се подпомага от Националния консултативен съвет за младежта. Националният консултативен съвет за младежта дава становища по проекти на нормативни актове и стратегически документи, които се отнасят до политиката за младежта, предлага мерки за постигане целите на държавната политика за младежта, обсъжда и други въпроси, свързани с провеждането на политиката за младежта. В състава на Националния консултативен съвет за младежта се включват заместник-министър на младежта и спорта, заместник-министър на икономиката, заместник-министър на туризма, заместник-министър на труда и социалната политика, заместник-министър на здравеопазването, заместник-министър на културата, заместник-министър на вътрешните работи, заместник-министър на правосъдието, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, заместник министър на финансите, заместник-министър на образованието и науката, заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето, представител на Националното сдружение на общините в Република България, представител на Националното представителство на студентските съвети, по един представител от всяка национално представителна младежка организация. Поименният състав на Националния консултативен съвет за младежта се определя със заповед на министъра на младежта и спорта по предложение на ръководителя на съответното ведомство или организация. Председател на Националния консултативен съвет за младежта е министърът на младежта и спорта или оправомощен от него заместник-министър на младежта и спорта. Административното обслужване на дейността на Националния консултативен съвет за младежта се осигурява от Министерството на младежта и спорта.
  Представители на НПСС:
 • 06.2017 - Яна Вангелова (БТУ) и Звездина Горанова (МУ Пн)
 • 04.2016-06.2017 - Яна Вангелова (БТУ)
 • 09.2014-04.2016 - Ангел Георгиев (СА) и Яна Вангелова (БТУ)
 • 08.2012-09.2014 - Ангел Георгиев (СА)
 • Обществен съвет към Министерство на образованието и науката

  Общественият съвет към Министерство на образованието и наука се създава със заповед на министъра. Консултативният орган ще решава проблеми от специалната компетентност на министъра на образованието и науката, ще формира позиции, становища и ще приема инициативи от министъра, като спазва принципите на публичност и прозрачност. Съставът на съвета включва председател – определен от министъра на образованието и науката, заместник-министър и членове, от които по един представител на всяка представителна организация на работниците и служителите на национално равнище, на всяка представителна организация на работодателите на национално равнище, на Националното сдружение на общините в България, на Националното представителство на студентските съвети в Република България, на Българската асоциация на частните училища в България и по един представител от заявилите участие юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност, свързана с предучилищното възпитание и подготовка, училищното образование, професионалното обучение, висшето образование и науката.
  Представители на НПСС:
 • 04.2016 - Яна Вангелова (БТУ)
 • 05.2013-04.2016 - Ангел Георгиев (СА) и Яна Вангелова (БТУ)
 • Обществен съвет към Министерството на младежта и спорта

  Общественият съвет към Министерството на младежта и спорта е консултативно звено към министъра на младежта и спорта за формиране на позиции, становища, инициативи за решаване на проблеми от специалната компетентност на министъра на младежта и спорта, определена в Закона за младежта, при спазване на принципите на публичност и прозрачност. Съветът обсъжда и дава предложения по проекти на нормативни актове на министъра на младежта и спорта при определянето и провежданите от него на политики; обсъжда и дава предложения по проекти на стратегически и програмни документи, както и планове, отчети и доклади за изпълнението на младежката политика в страната; предлага конкретни инициативи в областта на политиката за младите хора в страната; консултира изпълнението на предприетите от министъра на младежта и спорта действия, както и обсъжда постигнатите резултати и предлага мерки за оптимизирането на реализираните действия. Отправя препоръки към министъра на младежта и спорта при решаване на въпроси, свързани с конкретни проблеми в сектора на младежта; координира взаимодействието на Министерство на младежта и спорта с представители на неправителствения сектор при разработването и прилагането на политики за младежта. Съветът се състои от представители на организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза и имащи за цел осъществяване на младежки дейности, както и НПСС.
  Представители на НПСС:
 • 10.2017 - Яна Вангелова (БТУ) и Васил Силяновски (СУ)
 • 07.2013-10.2017 - Ангел Георгиев (СА)
 • За контакти

  02 4414 990